XV Ogólnopolski Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę”, Drezdenko 2022

REGULAMIN
XV Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę”, Drezdenko 2022

ORGANIZATOR:
Centrum Promocji Kultury w Drezdenku

UCZESTNICY:
Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie soliści – wokaliści w następujących kategoriach wiekowych:     
 I kategoria wiekowa: do 9 roku życia (roczniki 2013 i młodsi);    
II kategoria wiekowa: od 10 do 12 roku życia (roczniki 2012 – 2010);    
III kategoria wiekowa: od 13 do 15 roku życia (roczniki 2009 – 2007);    
IV kategoria wiekowa: od 16 do 19 roku życia (roczniki 2006 – 2003).    

* Uwaga! O przynależności do kategorii wiekowej decyduje tylko i wyłącznie rok urodzenia.   

BIURO ORGANIZACYJNE:
Małgorzata Klijewska     
Centrum Promocji Kultury, ul. Niepodległości 28, 66 – 530 Drezdenko,
tel. 95 763 82 72, e-mail: zlotasosna@wp.pl

TERMIN KONKURSU:
21 maj 2022

CELE KONKURSU:
- rozbudzenie i rozwijanie aktywności muzycznej dzieci i młodzieży
- wyłanianie młodych talentów
- promowanie i popularyzacja piosenki polskiej    

ZASADY UCZESTNICTWA:
- każdy wykonawca przygotowuje dwie piosenki w języku polskim dostosowane do wieku i możliwości wykonawczych z podkładem
- długość jednego utworu nie może przekroczyć czasu 4 min.    
- instytucja delegująca bądź osoba prywatna przesyłają wypełnioną kartę zgłoszeń oraz nagranie MP3 robocze na adres
zlotasosna@wp.pl z proponowanymi piosenkami w terminie do 12.04.2022 r. Uwaga! Jedna wiadomość e-mail, jeden uczestnik (karta zgłoszenia + nagrania). Zgłoszenia wysłane na inny adres nie będą przyjęte.
- komisja kwalifikacyjna po przesłuchaniu nagrań ustali skład uczestników Ogólnopolskiego Konkursu
- o decyzji komisji osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione drogą mailową do dnia 9.05.2022 r. Lista osób zakwalifikowanych umieszczona będzie również na stronie www.cpkd.pl
- w czasie konkursowych przesłuchań dopuszcza się także akompaniament własny na instrumencie
- w przesłuchaniach konkursowych wykonawcy śpiewają jedną piosenkę, drugą wyłącznie na życzenie Jury

OCENA I NAGRODY:
- jury powołane przez organizatorów dokona oceny występów konkursowych uwzględniając: dobór repertuaru, warunki głosowe, dykcję, muzykalność, interpretację i ogólny wyraz artystyczny
- jury konkursowe przyzna najlepszym wokalistom w każdej kategorii GRAND PRIX – ZŁOTĄ SOSNĘ oraz wyróżnienia
- zwycięzcy otrzymają również nagrody rzeczowe

INFORMACJE RÓŻNE
1. Zwycięzcy „Złotych Sosen” nie mogą uczestniczyć ponownie w tej samej kategorii wiekowej 
2. Każdy uczestnik, który się
zakwalifikuje do konkursu zobowiązany jest wpłacić akredytację w wysokości 50,00 zł na konto organizatora konkursu (LWBS w Drezdenku 41 8362 0005 0000 0417 2000 0010) w terminie do 13.05.2022 r.
3. Nieletni uczestnicy konkursu obowiązkowo przyjeżdżają z opiekunem lub instruktorem
4. Organizator zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w programie konkursu


PROGRAM KONKURSU    

Sobota, 21.05.2022 r.
10.00 – 14.00  przesłuchania konkursowe

15.00 - posumowanie konkursu 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

KARTA ZGŁOSZENIA do pobrania znajduje się na dole strony

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KARTA ZGŁOSZENIA do udziału w XV OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ O „ZŁOTĄ SOSNĘ”, Drezdenko 2022 

* wypełnić DRUKOWANYMI literami 


1. Imię i nazwisko wykonawcy .....................................................................................

2. Dane adresowe ...........................................................................................................

.........................................................................................................................................

3. Kategoria (podać datą urodzenia) ...............................................................................

4. Adres jednostki delegującej ........................................................................................

.........................................................................................................................................

5. Repertuar (tytuły piosenek, autorzy)
    1...........................................................................................................................

    2...........................................................................................................................

6. Informacja o wykonawcy (osiągnięcia) ......................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
7. Wymagania techniczne 
.........................................................................................................................................

8. Imię i nazwisko *instruktora lub *opiekuna (*niepotrzebne skreślić) ....................................

............................................. telefon ...............................................................................
9. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów udziału w konkursie w wysokości podanej w Regulaminie na konto organizatora konkursu - Lubusko – Wielkopolski Bank Spółdzielczy 41 8362 0005 0000  0417 2000  0010

.................................., dnia .......................              ...........................................
                                                               
 (podpis, pieczęć instytucji delegującej lub osoby prywatnej) 


10. Biuro organizacyjne konkursu:
Centrum Promocji Kultury, ul. Niepodległości 28, 66- 530 Drezdenko
tel. 95 763 82 72, e-mail: m.klijewska@cpkd.pl;  www.cpkd.pl; www.facebook.com/CPK.Drezdenko/

 

ZAŁĄCZNIK nr 1 

Wypełnia i udziela zgody rodzic / opiekun prawny bądź osoba pełnoletnia     

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jako rodzic/opiekun prawny,* wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (podać imię i nazwisko, wiek dziecka) takich jak:     

Imię /proszę wpisać imię dziecka/ ........................................................................................
Nazwisko /proszę wpisać nazwisko dziecka/ .........................................................................
Wiek /proszę wpisać wiek dziecka/ ..…………..……………………………………………….

dla potrzeb udziału w XV Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę” oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wizerunkowych dziecka utrwalonych przez Centrum Promocji Kultury ul. Niepodległości 28, 66-530 Drezdenko    

                                        Data i czytelny podpis ....................................................

* Niepotrzebne skreślić

Centrum Promocji Kultury w Drezdenku
Created by haiNET and Powered by Quick.CMS