Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o "Złotą Sosnę" 2020

REGULAMIN
XIV Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę”, Drezdenko 2020

ORGANIZATORZY:
Centrum Promocji Kultury w Drezdenku

UCZESTNICY:
Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie soliści – wokaliści w następujących kategoriach wiekowych:     
         I   kategoria wiekowa: do 9 roku życia (rocznik 2011 i młodsi) 
        II kategoria wiekowa: od 10 do 12 roku życia (2010-2008)
       III kategoria wiekowa: od 13 do 15 roku życia (2007-2005)
       IV kategoria wiekowa: od 16 do 25 roku życia (2004-1995)

BIURO ORGANIZACYJNE:
Małgorzata Klijewska     
Centrum Promocji Kultury, ul. Niepodległości 28, 66 – 530 Drezdenko,
tel. 95 763 82 72, e-mail: zlotasosna@wp.pl,  www.cpkd.pl  

TERMIN KONKURSU:
24 październik 2020 

CELE KONKURSU:
- rozbudzenie i rozwijanie aktywności muzycznej dzieci i młodzieży
- wyłanianie młodych talentów
- promowanie i popularyzacja piosenki polskiej    

ZASADY UCZESTNICTWA:

UWAGA!!! Osoby z Powiatu Strzelecko- Drezdeneckiego również mogą zgłaszać się do udziału w konkursie. 
- każdy wykonawca przygotowuje dwie piosenki w języku polskim dostosowane do wieku i możliwości wykonawczych z podkładem. 
- długość jednego utworu nie może przekroczyć czasu 4 min.    
- instytucja delegująca bądź osoba prywatna przesyłają wypełnioną kartę zgłoszeń oraz nagranie robocze na adres zlotasosna@wp.pl     
z proponowanymi piosenkami w terminie do 23/09/2020 r. 
- komisja kwalifikacyjna po przesłuchaniu nagrań ustali skład uczestników Ogólnopolskiego Konkursu
- o decyzji komisji osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione do dnia 14/10/2020 r.
- w czasie konkursowych przesłuchań dopuszcza się także akompaniament własny na instrumencie
- w przesłuchaniach konkursowych wykonawcy śpiewają jedną piosenkę, drugą wyłącznie na życzenie Jury.

OCENA I NAGRODY:
- jury powołane przez organizatorów dokona oceny występów konkursowych uwzględniając: dobór repertuaru, warunki głosowe, dykcję, muzykalność, interpretację i ogólny wyraz artystyczny
- jury konkursowe przyzna najlepszym wokalistom w każdej kategorii GRAND PRIX – ZŁOTĄ SOSNĘ oraz wyróżnienia
- zwycięzcy otrzymają również nagrody rzeczowe

INFORMACJE RÓŻNE

1. Zwycięzcy „Złotych Sosen” nie mogą uczestniczyć ponownie w tej samej kategorii wiekowej 
2. Każdy uczestnik zobowiązany jest wpłacić akredytację w wysokości 50,00 zł na konto organizatora konkursu (LWBS w Drezdenku  
41 8362 0005 0000 0417 2000 0010) w terminie do 20.10.2020 r.       
3. Nieletni uczestnicy konkursu obowiązkowo przyjeżdżają z opiekunem  lub instruktorem.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian 
w programie konkursu
5. Organizator nie zapewnia wyżywienia, jednocześnie informuje iż będzie możliwość kupienia obiadu w restauracji GOSPODA mieszczącej się w tym samym budynku co CPK. 

PROGRAM KONKURSU
Sobota, 24.10.2020 r.
09.00 – 10.00   –  próby akustyczne
10.00 – ok. 12.10 - przesłuchania konkursowe I i II kat.
ok. 12.30 - podsumowanie i wręczenie nagród I i II kat.
ok. 12.40 - 14.30 - przesłuchania konkursowe III i IV kat.
ok. 14.50 - podsumowanie i wręczenie nagród III i IV kat.

**************************************************************************************

 KARTA ZGŁOSZENIA do udziału w XIV OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ O „ZŁOTĄ SOSNĘ” Drezdenko 2020

* wypełnić DRUKOWANYMI literami
 
1. Imię i nazwisko wykonawcy ......................................................................................

2. Dane adresowe ...........................................................................................................

.........................................................................................................................................

3. Kategoria (podać datą urodzenia) ...............................................................................

4. Adres jednostki delegującej ........................................................................................

.........................................................................................................................................

5. Repertuar (tytuły piosenek, autorzy)
    1...........................................................................................................................

    2...........................................................................................................................

6. Informacja o wykonawcy (osiągnięcia) ......................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
7. Wymagania techniczne 
.........................................................................................................................................

8. Imię i nazwisko *instruktora lub *opiekuna (*niepotrzebne skreślić) ....................................

............................................. telefon ...............................................................................
9. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów udziału w konkursie w wysokości podanej w Regulaminie,
    na konto organizatora konkursu - Lubusko – Wielkopolski Bank Spółdzielczy 41 8362 0005      0000  0417 2000  0010

.................................., dnia .......................                                          ...........................................
                                                                                             (podpis, pieczęć instytucji delegującej
                                                                                                                   lub osoby prywatnej)


10. Biuro organizacyjne konkursu:
Centrum Promocji Kultury, ul. Niepodległości 28, 66- 530 Drezdenko
tel. 95 763 82 72, e-mail:zlotasosna@wp.pl www.cpkd.pl; www.facebook.com/CPK.Drezdenko/


ZAŁĄCZNIK nr 1 

Wypełnia i udziela zgody rodzic lub opiekun prawny    

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jako rodzic/opiekun prawny,* wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (podać imię i nazwisko, wiek dziecka) takich jak:     

Imię /proszę wpisać imię dziecka/ ........................................................................................
Nazwisko /proszę wpisać nazwisko dziecka/ .........................................................................
Wiek /proszę wpisać wiek dziecka/ ..…………..……………………………………………….

dla potrzeb udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę” oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wizerunkowych dziecka utrwalonych przez Centrum Promocji Kultury ul. Niepodległości 28, 66-530 Drezdenko    

Data i czytelny podpis ....................................................

* Niepotrzebne skreślić
  

Centrum Promocji Kultury w Drezdenku
Created by haiNET and Powered by Quick.CMS