Konkurs plastyczny „SZOPKA BOŻONARODZENIOWA”

Centrum Promocji  Kultury w Drezdenku zaprasza do udziału w konkursie plastycznym

 „SZOPKA BOŻONARODZENIOWA”

 

 1. Organizator: Centrum Promocji Kultury w Drezdenku, ul. Niepodległości 28
 2. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 lat. Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych: 6 - 9 lat, 10 - 12 lat, 13 - 15 lat, 16 - 17 lat.
 3. Cel konkursu: zachowanie tradycji budowania szopek, upowszechnianie wiedzy o polskich tradycjach bożonarodzeniowych wśród dzieci i młodzieży, doskonalenie zainteresowań i zdolności plastycznych, rozbudzanie wyobraźni plastycznej oraz własnej kreatywności.
 4. Warunki konkursu: ilość prac nadesłanych jest nieograniczona, technika prac dowolna (malarstwo, rysunek, formy przestrzenne, collage), format prac dowolny, wszystkie prace muszą być opisane na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, adres i telefon (załącznik nr1)
 5. Termin nadsyłania prac: Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy dostarczyć w terminie do 30 listopada 2022 roku na adres; Centrum Promocji Kultury, ul. Niepodległości 28, 66-530 Drezdenko z dopiskiem - „Szopka Bożonarodzeniowa”.
 6. Ocena prac dokona Jury konkursowe w wymienionych kategoriach wiekowych przyznając nagrody.
 7. Podsumowanie i ogłoszenie wyników nastąpi w grudniu 2022 r. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie i na stronie internetowej: www.cpkd.pl
 8. Wręczenie nagród nastąpi podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w dniu 9 grudnia 2022 r. o godz. 17:00 na placu Wileńskim w Drezdenku.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w prasie, katalogach  na plakatach lub innych materiałach reklamowych w celu dalszego propagowania konkursu.
 10. Uczestnicy, przystępując do konkursu, wyrażają zgodę na publikację imienia i nazwiska na stronie placówki oraz na publikacje zdjęć wykonanych podczas rozdania nagród.           
             
  Serdecznie zapraszamy!

Centrum Promocji Kultury
ul. Niepodległości 28, 66-530 Drezdenko,
tel. 95 763 82 72, e-mail: cpkdrezdenko@cpkd.pl, www.cpkd.pl, FB

 

Załącznik do regulaminu konkursu plastycznego „Szopka Bożonarodzeniowa”

Centrum Promocji Kultury w Drezdenku

 

Imię i nazwisko uczestnika......................................................................................................

Wypełnia opiekun uczestnika :

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu plastycznego „Szopka Bożonarodzeniowa” i akceptuję jego warunki.
 

.......................................................................
Data i podpis

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka w zakresie: imię i nazwisko, rok urodzenia, klasa, do której uczęszcza, oraz telefon i adres mailowy przez  Centrum Promocji Kultury w Drezdenku, ul. Niepodległości 28 w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu plastycznego „Szopka Bożonarodzeniowa”. 
 

....................................................
Data i podpis

 

 

Zgoda opiekuna prawnego na publikację wizerunku uczestnika konkursu plastycznego*:

Wyrażam zgodę/nie wyrażam* zgody na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka (zdjęcia z rozdania nagród oraz przebiegu konkursu) w celach dokumentacyjnych, promocyjnych oraz w celu publikacji wyników konkursu stronie internetowej Centrum Promocji Kultury. Niniejsza zgoda na utrwalenie i publikację mojego wizerunku udzielona zostaje nieodpłatnie.

*zaznaczyć właściwe
 

 .....................................
Data i podpis

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z poniższą informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

.......................................................
Data i podpis

 

 

Załącznik nr1
 

Konkurs plastyczny „Szopka Bożonarodzeniowa” CPK Drezdenko

Imię i nazwisko autora

..................................................................................................................

Wiek/Klasa

 .................................................................................................................

Adres (Szkoła/jednostka zgłaszająca)

…..............................................................................................................

Numer kontaktowy zgłaszającego

.….............................................................................................................

Imię i Nazwisko nauczyciela/opiekuna

…..............................................................................................................

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ ICH RODZICÓW ALBO OPIEKUNÓW PRAWNYCH W CENTRUM PROMOCJI KULTURY W DREZDENKUZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE nr 119), zwanego dalej RODO:


1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Promocji Kultury w Drezdenku, przy   ul. Niepodległości  28, reprezentowane przez Dyrektora Jana Kuchowicza,

adres email:  cpkdrezdenko@cpkd.pl;            
2. Centrum Promocji Kultury w Drezdenku przetwarza dane osobowe dzieci i młodzieży, zwanych dalej wychowankami oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych w celu realizacji celów statutowych, a w szczególności organizowania czasu wolnego, edukacji i promocji artystycznej, rozwijania uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży.    
3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:     
• art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO,
• ustawa z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(tj. 2012 r, poz. 406 z późn. zm.)      

• inne przepisy prawa krajowego, z których wynikają zadania dydaktyczne i wychowawcze Administratora danych.          
4. Przetwarzanie wizerunku wychowanków  następuje wyłącznie na podstawie zgody ich rodziców albo opiekunów prawnych lub zgody dorosłych wychowanków.           
5. Dane osobowe wychowanków Centrum Promocji Kultury w Drezdenku mogą być udostępnione innym organom wyłącznie w granicach określonych przepisami prawa.   
6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie wyłącznie dla celów archiwalnych przez okres wskazany w przepisach prawa.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.    
8. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.         
9. Rodzice albo opiekunowie prawni wychowanków oraz dorośli wychowankowie mają prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie w granicach określonych prawem oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych naruszałoby przepisy RODO.

 

                                                                                                        Administrator ………………………………………
                                                                                                        
  (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

                                                                                                    

 

Centrum Promocji Kultury w Drezdenku
Created by haiNET and Powered by Quick.CMS