Formularz zgłoszeniowy

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

1. Imię i nazwisko:
2. Data i miejsce urodzenia:
3. Adres korespondencyjny:

4. Telefon kontaktowy:
5. Adres e-mail:
6. Wykształcenie muzyczne:

7. Pedagog prowadzący:
8. Dokładny opis repertuaru konkursowego wraz z czasem trwania każdego utworu
    a)

    b)

    c)

9. Imię i nazwisko akompaniatora:


Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem VII Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w Drezdenku.
Jednocześnie, zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji, przeprowadzenia konkursu oraz przekazania nagród laureatom, informacji i promocji poprzez podawanie na stronie internetowej danych osobowych laureatów konkursu, informacji i promocji poprzez publikowanie występów na stronach internetowych, portalach społecznościowych i w mediach, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 


 Miejscowość i data         Czytelny podpis

 

* FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WYSYŁAMY NA ADRES: 
drezdenkosekretarz@gmail.com

* PONIŻEJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA 

Centrum Promocji Kultury w Drezdenku
Created by haiNET and Powered by Quick.CMS