Masz pytanie?

XIV Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę” Drezdenko 2020

Konkursy i przeglądy  »  XIV Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę” Drezdenko 2020

 

KONKURS ODWOŁANY ! 

 

REGULAMIN

XIV Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę”, Drezdenko 2020

ORGANIZATORZY:

Centrum Promocji Kultury w Drezdenku

UCZESTNICY:

Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie soliści – wokaliści w następujących kategoriach wiekowych:   

            I   kategoria wiekowa: do 9 roku życia (rocznik 2011 i młodsi)

            II kategoria wiekowa: od 10 do 12 roku życia (2010-2008)

            III kategoria wiekowa: od 13 do 15 roku życia (2007-2005)

            IV kategoria wiekowa: od 16 do 25 roku życia (2004-1995)

BIURO ORGANIZACYJNE:

Małgorzata Klijewska           
Centrum Promocji Kultury, ul. Niepodległości 28, 66 – 530 Drezdenko,

tel. 95 763 82 72, e-mail: zlotasosna@wp.pl,  www.cpkd.pl 

TERMIN KONKURSU:

16 maj 2020 r.

CELE KONKURSU:

- rozbudzenie i rozwijanie aktywności muzycznej dzieci i młodzieży

- wyłanianie młodych talentów

- promowanie i popularyzacja piosenki polskiej      

ZASADY UCZESTNICTWA:

- każdy wykonawca przygotowuje dwie piosenki w języku polskim dostosowane do wieku i możliwości wykonawczych z podkładem .

- długość jednego utworu nie może przekroczyć czasu 4 min.       

- instytucja delegująca bądź osoba prywatna przesyłają wypełnioną kartę zgłoszeń oraz nagranie robocze na adres zlotasosna@wp.pl z proponowanymi piosenkami w terminie do 3/04/2020 r.  

- komisja kwalifikacyjna po przesłuchaniu nagrań ustali skład uczestników Ogólnopolskiego Konkursu

- o decyzji komisji osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione pisemnie do dnia 30/04/2020 r.

- w czasie konkursowych przesłuchań dopuszcza się także akompaniament własny na instrumencie

- w przesłuchaniach konkursowych wykonawcy śpiewają jedną piosenkę, drugą wyłącznie na życzenie Jury.

OCENA I NAGRODY:

- jury powołane przez organizatorów dokona oceny występów konkursowych uwzględniając: dobór repertuaru, warunki głosowe, dykcję, muzykalność, interpretację i ogólny wyraz artystyczny

- jury konkursowe przyzna najlepszym wokalistom w każdej kategorii GRAND PRIX – ZŁOTĄ SOSNĘ oraz wyróżnienia

- zwycięzcy otrzymają również nagrody rzeczowe

INFORMACJE RÓŻNE

1. Zwycięzcy „Złotych Sosen” nie mogą uczestniczyć ponownie w tej samej kategorii wiekowej

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest wpłacić akredytację w wysokości 50,00 zł na konto organizatora konkursu (LWBS w Drezdenku 41 8362 0005 0000 0417 2000 0010) w terminie do 13 maja 2020 r.         

3. Nieletni uczestnicy konkursu obowiązkowo przyjeżdżają z opiekunem  lub instruktorem.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w programie konkursu

5. Organizator nie zapewnia wyżywienia, jednocześnie informuje iż będzie możliwość kupienia obiadu w restauracji GOSPODA mieszczącej się w tym samym budynku co CPK.

PROGRAM KONKURSU

Sobota, 16.05.2020 r.

09.00 – 10.00   –  próby akustyczne

10.00 – ok. 12.10 - przesłuchania konkursowe I i II kat.

ok. 12.30 - podsumowanie i wręczenie nagród I i II kat.

ok. 12.40 - 14.30 - przesłuchania konkursowe III i IV kat.

ok. 14.50 - podsumowanie i wręczenie nagród III i IV kat.

 


KARTA ZGŁOSZENIA do udziału w XIV OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ O „ZŁOTĄ SOSNĘ” Drezdenko 2020

* wypełnić DRUKOWANYMI literami 

1. Imię i nazwisko wykonawcy ......................................................................................

 

2. Dane adresowe ...........................................................................................................

 

.........................................................................................................................................

 

3. Kategoria (podać datą urodzenia) ...............................................................................

 

4. Adres jednostki delegującej ........................................................................................

 

.........................................................................................................................................

 

5. Repertuar (tytuły piosenek, autorzy)

            1...........................................................................................................................

 

            2...........................................................................................................................

 

6. Informacja o wykonawcy (osiągnięcia) ......................................................................

 

.........................................................................................................................................

 

.........................................................................................................................................

7. Wymagania techniczne

.........................................................................................................................................

 

8. Imię i nazwisko *instruktora lub *opiekuna (*niepotrzebne skreślić) ....................................

 

............................................. telefon ...............................................................................

9. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów udziału w konkursie w wysokości podanej w Regulaminie,
    na konto organizatora konkursu - Lubusko – Wielkopolski Bank Spółdzielczy 41 8362 0005      0000  0417 2000  0010

 

 

 

.................................., dnia .......................                                          ...........................................

                                                                                             (podpis, pieczęć instytucji delegującej

                                                                                                                                                                lub osoby prywatnej)

 

 

10. Biuro organizacyjne konkursu:

Centrum Promocji Kultury, ul. Niepodległości 28, 66- 530 Drezdenko

tel. 95 763 82 72, e-mail: m.klijewska@cpkd.pl;  www.cpkd.pl; www.facebook.com/CPK.Drezdenko/

ZAŁĄCZNIK nr 1
 

Wypełnia i udziela zgody rodzic lub opiekun prawny          
 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jako rodzic/opiekun prawny,* wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (podać imię i nazwisko, wiek dziecka) takich jak:  

Imię /proszę wpisać imię dziecka/ ........................................................................................
Nazwisko /proszę wpisać nazwisko dziecka/ .........................................................................
Wiek /proszę wpisać wiek dziecka/ ..…………..……………………………………………….

 

dla potrzeb udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę” oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wizerunkowych dziecka utrwalonych przez Centrum Promocji Kultury ul. Niepodległości 28, 66-530 Drezdenko          
 

 

 

Data i czytelny podpis ....................................................

 

 

 

* Niepotrzebne skreślić

  

 

 

Realizacja: haiNET | CMS by Quick.Cms