Masz pytanie?

XIII Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 2019

Konkursy i przeglądy  » XIII Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 2019

 

XIII Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Drezdenko 2019”
 
Urząd Miejski w Drezdenku, Centrum Promocji Kultury w Drezdenku zapraszają dzieci i młodzież do udziału w XIII Powiatowym  Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej.
 
 Konkurs odbędzie się 9 marca 2019 r. w sali widowiskowej Centrum Promocji Kultury w Drezdenku
 
Regulamin Konkursu
1. Konkurs przeprowadzony będzie w następujących kategoriach wiekowych:  
 
      I   kategoria wiekowa: do 9 roku życia (rocznik 2010 i młodsi) 
      II  kategoria wiekowa: od 10 do 12 roku życia (2009-2007)
      III kategoria wiekowa: od 13 do 15 roku życia (2006-2004)
      IV kategoria wiekowa: od 16 do 19 roku życia (2003-2000)
 
2. W konkursie biorą udział wyłącznie soliści wokaliści. Z każdej placówki mogą zostać wytypowane maksymalnie 4 osoby. Organizator zastrzega sobie prawo do wytypowania większej ilości uczestników.
 
3. Każdy uczestnik przygotowuje dwie piosenki z podkładem. Długość jednego utworu nie może przekroczyć czasu 3 min. i 30 sek..
 
4. Repertuar dowolny lecz dostosowany do wieku i możliwości wykonawczych (obowiązkowo w języku polskim).
 
5. Oceny występów konkursowych dokona niezależne jury.
 
6. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział w konkursie, a zwycięzcy nagrody rzeczowe 
i nominacje na XIII Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę” 
w Drezdenku, a także na Lubuski Festiwal Piosenki: Scena Dziecięca i Scena Młodzieżowa - PRO ARTE 2019.
 
7.  Każdy uczestnik zobowiązany jest wpłacić akredytację w wysokości 20,00 zł na konto organizatora konkursu (LWBS w Drezdenku  41 8362 0005 0000 0417 2000 0010) w terminie do 6 marca 2019 r.
 
8. Termin składania kart zgłoszeń do dnia 04.03.2019 r.
 
Program konkursu
9.00 – 10.00 – próby akustyczne
10.00 – przesłuchania konkursowe
ok. 14.00 ogłoszenie wyników oraz wręczenie  nagród i dyplomów  w I i II kategorii wiekowej 
ok. 14.30 - przesłuchania konkursowe
ok. 16.00 – ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów III i IV kategorii wiekowej
  
Biuro konkursowe: Małgorzata Klijewska, 
Centrum Promocji Kultury, ul. Niepodległości 28, 
66 – 530 Drezdenko 
tel. 95 763 82 72, www.cpkd.pl;
www.facebook.com/CPK.Drezdenko/
e-mail: cpkdrezdenko@cpkd.pl
 

Karta zgłoszeń
XIII Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
„Drezdenko 2019”
 
* wypełnić DRUKOWANYMI literami :)
 
1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………..
2. Data urodzenia…………………………………………………………………
3. Adres zamieszkania …………………………………………………………...
tel. ………………………………………… mail …………………………….
4. Tytuły piosenek:
1. …………………………………………………………………………………
Autor tekstu………………………………………………………………………..
Kompozytor………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………
Autor tekstu………………………………………………………………………..
Kompozytor………………………………………………………………………..
5. Rodzaj akompaniamentu podczas konkursu
      a)instrument              b) podkład 
6. Wymagania techniczne: …………………………………………………………………………….
7. Dotychczasowe osiągnięcia wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Instytucja delegując: …………………………………………………………………..
9. Imię i nazwisko *instruktora lub *opiekuna (*niepotrzebne skreślić) .........................................
telefon ............................................. mail.......................................................................
 
      …………………………………
pieczęć i podpis instytucji delegującej
 
 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 
1.wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko zawarte w formularzu zgłoszeniowym) przez administratora Centrum Promocji Kultury, ul. Niepodległości 28, 
66-530 Drezdenko
 
 TAK □  NIE □
 
oraz dodatkowo danych osobowych w postaci:
 
 a) numer telefonu, adres e-mail podany w karcie zgłoszenia - w celu kontaktu
w związku z realizacją Powiatowego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
 
TAK □ NIE □
 
b) wrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku utrwalonego przez Organizatora - Centrum Promocji Kultury – w celu relacjonowania i promowania Powiatowego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
 
TAK □ NIE □ 
 
3. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 
4. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu 
i sposobach przetwarzania, przechowywania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
 
 
 
 
Data i czytelny podpis ...............................................................................
 
 
Realizacja: haiNET | CMS by Quick.Cms