Masz pytanie?

XIII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę” Drezdenko 2019

Konkursy i przeglądy  »  XIII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę” Drezdenko 2019

REGULAMIN

XIII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę”, Drezdenko 2019
 
ORGANIZATORZY:
Centrum Promocji Kultury w Drezdenku
 
UCZESTNICY:
Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie soliści – wokaliści w następujących kategoriach wiekowych: do 9 lat, 10 – 12 lat, 
13 – 15 lat, 16 – 25 lat.        
 
BIURO ORGANIZACYJNE:
Małgorzata Klijewska, Wioletta Hunger
Centrum Promocji Kultury, ul. Niepodległości 28, 66 – 530 Drezdenko,
tel. 95 763 82 72, e-mail: cpkdrezdenko@cpkd.pl,  www.cpkd.pl  
 
TERMIN KONKURSU:
18 maj 2019 r.
 
CELE KONKURSU:
- rozbudzenie i rozwijanie aktywności muzycznej dzieci i młodzieży
- wyłanianie młodych talentów
- promowanie i popularyzacja piosenki polskiej
 
ZASADY UCZESTNICTWA:
- każdy wykonawca przygotowuje dwie piosenki w języku polskim dostosowane do wieku i możliwości wykonawczych z podkładem . 
- długość jednego utworu nie może przekroczyć czasu 3 min. i 30 sek..
- instytucja delegująca bądź osoba prywatna przesyłają wypełnioną kartę zgłoszeń oraz nagranie robocze na płycie CD z proponowanymi piosenkami w terminie do 1/04/2019 r.  
- komisja kwalifikacyjna po przesłuchaniu nagrań ustali skład uczestników Ogólnopolskiego Konkursu
- o decyzji komisji osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione pisemnie do dnia 29/04/2019 r.
- w czasie konkursowych przesłuchań dopuszcza się także akompaniament własny na instrumencie
- w przesłuchaniach konkursowych wykonawcy śpiewają jedną piosenkę, drugą wyłącznie na życzenie Jury.
 
OCENA I NAGRODY:
- jury powołane przez organizatorów dokona oceny występów konkursowych uwzględniając: dobór repertuaru, warunki głosowe, dykcję, muzykalność, interpretację i ogólny wyraz artystyczny
- jury konkursowe przyzna najlepszym wokalistom w każdej kategorii GRAND PRIX – ZŁOTĄ SOSNĘ oraz wyróżnienia
- zwycięzcy otrzymają również nagrody rzeczowe
 
INFORMACJE RÓŻNE
 
1. Zwycięzcy „Złotych Sosen” nie mogą uczestniczyć ponownie w tej samej kategorii wiekowej 
2. Każdy uczestnik zobowiązany jest wpłacić akredytację w wysokości 50,00 zł na konto organizatora konkursu (LWBS w Drezdenku  41 8362 0005 0000 0417 2000 0010) w terminie do 15 maja 2019 r. (natomiast opiekun wpłaca kwotę pokrywającą koszt posiłku, tj. 15,00zł) 
3. W ramach akredytacji każdy uczestnik skorzysta z obiadu
4.Nieletni uczestnicy konkursu obowiązkowo przyjeżdżają z opiekunem  lub instruktorem.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian 
w programie konkursu
 
 
PROGRAM KONKURSU
Sobota, 18.05.2019 r.
09.00 – 10.00   –  próby akustyczne
10.00 – ok. 12.10 - przesłuchania konkursowe I i II kat.
ok. 12.30 - podsumowanie i wręczenie nagród I i II kat.
ok. 12.40 - 14.30 - przesłuchania konkursowe III i IV kat.
ok. 14.50 - podsumowanie i wręczenie nagród III i IV kat.
 
KARTA ZGŁOSZENIA
do udziału w XIII OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ O „ZŁOTĄ SOSNĘ”, Drezdenko 2019
 
* wypełnić DRUKOWANYMI literami
 
1. Imię i nazwisko wykonawcy ......................................................................................
 
2. Dane adresowe ...........................................................................................................
 
.........................................................................................................................................
 
3. Kategoria (podać datą urodzenia) ...............................................................................
 
4. Adres jednostki delegującej ........................................................................................
 
.........................................................................................................................................
 
5. Repertuar (tytuły piosenek, autorzy)
1...........................................................................................................................
 
2...........................................................................................................................
 
6. Informacja o wykonawcy (osiągnięcia) ......................................................................
 
.........................................................................................................................................
 
.........................................................................................................................................
7. Wymagania techniczne 
.........................................................................................................................................
 
8. Imię i nazwisko *instruktora lub *opiekuna (*niepotrzebne skreślić) ....................................
 
............................................. telefon ...............................................................................
9. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów udziału w konkursie w wysokości podanej w Regulaminie,
    na konto organizatora konkursu - Lubusko – Wielkopolski Bank Spółdzielczy 41 8362 0005      0000  0417 2000  0010
 
 
 
.................................., dnia .......................                                          ...........................................
                                                                                             (podpis, pieczęć instytucji delegujące lub osoby prywatnej)
 
 
10. Biuro organizacyjne konkursu:
Centrum Promocji Kultury, ul. Niepodległości 28, 66- 530 Drezdenko
tel. 95 763 82 72, e-mail: cpkdrezdenko@cpkd.pl;  www.cpkd.pl; www.facebook.com/CPK.Drezdenko/
 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 
1.wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko zawarte w formularzu zgłoszeniowym) przez administratora Centrum Promocji Kultury, ul. Niepodległości 28, 
66-530 Drezdenko
 
 TAK □  NIE □
 
oraz dodatkowo danych osobowych w postaci:
 
 a) numer telefonu, adres e-mail podany w karcie zgłoszenia - w celu kontaktu w związku 
z realizacją Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę”
 
TAK □ NIE □
 
b) wrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku utrwalonego przez Organizatora - Centrum Promocji Kultury – w celu relacjonowania i promowania Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę”
 
TAK □ NIE □ 
 
3. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 
4. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu 
i sposobach przetwarzania, przechowywania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
 
 
 
Data i czytelny podpis ...............................................................................
 
 
Realizacja: haiNET | CMS by Quick.Cms