Masz pytanie?

XII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę” Drezdenko 2018

Konkursy i przeglądy  »  XII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę” Drezdenko 2018

ORGANIZATORZY:

Centrum Promocji Kultury w Drezdenku
Urząd Miejski w Drezdenku
Starostwo Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego w Strzelcach Kraj.

UCZESTNICY:
Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie soliści – wokaliści
w następujących kategoriach wiekowych: 8 – 10 lat, 11 – 13 lat, 
14 – 16 lat, 17 – 25 lat.        

BIURO ORGANIZACYJNE:
Małgorzata Klijewska, Wioletta Hunger
Centrum Promocji Kultury, ul. Niepodległości 28, 66 – 530 Drezdenko,
tel. 95 763 82 72, e-mail: cpkdrezdenko@cpkd.pl,  www.cpkd.pl, www.facebook.com/CPK.Drezdenko/  

TERMIN KONKURSU:
19 maja 2018 r.

CELE KONKURSU:
- rozbudzenie i rozwijanie aktywności muzycznej dzieci i młodzieży
- wyłanianie młodych talentów
- promowanie i popularyzacja piosenki polskiej

ZASADY UCZESTNICTWA:
- każdy wykonawca przygotowuje dwie piosenki w języku polskim dostosowane do wieku i możliwości wykonawczych z podkładem CD
- instytucja delegująca bądź osoba prywatna przesyłają wypełnioną kartę zgłoszeń oraz nagranie robocze na płycie CD z proponowanymi piosenkami w terminie do 2/04/2018 r.  
- komisja kwalifikacyjna po przesłuchaniu nagrań ustali skład uczestników Ogólnopolskiego Konkursu
- o decyzji komisji osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione pisemnie do dnia 27/04/2018 r.
- lista uczestników umieszczona będzie również na stonie www.cpkd.pl i na https://www.facebook.com/CPK.Drezdenko/ 
- w czasie konkursowych przesłuchań dopuszcza się także akompaniament własny na instrumencie
- w przesłuchaniach konkursowych wykonawcy śpiewają jedną piosenkę, drugą wyłącznie na życzenie Jury.

OCENA I NAGRODY:
- jury powołane przez organizatorów dokona oceny występów konkursowych uwzględniając: dobór repertuaru, warunki głosowe, dykcję, muzykalność, interpretację i ogólny wyraz artystyczny
- jury konkursowe przyzna najlepszym wokalistom w każdej kategorii GRAND PRIX – ZŁOTĄ SOSNĘ oraz wyróżnienia
- zwycięzcy otrzymają również nagrody rzeczowe

INFORMACJE RÓŻNE

1. Zwycięzcy „Złotych sosen” nie mogą uczestniczyć ponownie w tej samej kategorii wiekowej 
2. Każdy uczestnik zobowiązany jest wpłacić akredytację w wysokości 50,00 zł na konto organizatora konkursu (LWBS w Drezdenku  
41 8362 0005 0000 0417 2000 0010) w terminie do 14 maja 2018 r. lub bezpośrednio przed konkursem (natomiast opiekun wpłaca kwotę pokrywającą koszt posiłku, tj. 15,00zł) 
3. W ramach akredytacji każdy uczestnik skorzysta z obiadu
4.Nieletni uczestnicy konkursu obowiązkowo przyjeżdżają z opiekunem  lub instruktorem.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian - w programie konkursu

PROGRAM KONKURSU
Sobota,19.05.2018 r. 
09.00 – 10.00   –  próby akustyczne
10.00 – ok. 12.10 - przesłuchania konkursowe I i II kat.
ok. 12.30 - podsumowanie i wręczenie nagród I i II kat. 
ok. 12.40 - 14.30 - przesłuchania konkursowe III i IV kat. 
ok. 14.50 - podsumowanie i wręczenie nagród III i IV kat. 

KARTA ZGŁOSZENIA do udziału w XII OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ O „ZŁOTĄ SOSNĘ”
Drezdenko 2018

* wypełnić DRUKOWANYMI literami  
1. Imię i nazwisko wykonawcy .........................................................................................

2. Dane adresowe ...........................................................................................................

.........................................................................................................................................

3. Kategoria (podać datą urodzenia) ...............................................................................

4. Adres jednostki delegującej ........................................................................................

.........................................................................................................................................

5. Repertuar (tytuły piosenek, autorzy)
    1................................................................................................................................

    2.................................................................................................................................

6. Informacja o wykonawcy (osiągnięcia) ......................................................................

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

7. Wymagania techniczne 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

8. Imię i nazwisko *instruktora lub *opiekuna (*niepotrzebne skreślić) ....................................

............................................. telefon ...............................................................................
9. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów udziału w konkursie w wysokości podanej w Regulaminie,
    najpóźniej w dniu rozpoczęcia konkursu lub na konto: 
    Lubusko – Wielkopolski Bank Spółdzielczy 41 8362 0005 0000  0417 2000  0010


.................................., dnia .......................                                          .......................................................................
                                                                                             (podpis, pieczęć instytucji delegującej lub osoby prywatnej)


10. Biuro organizacyjne konkursu:
Centrum Promocji Kultury, ul. Niepodległości 28, 66- 530 Drezdenko
tel. 95 763 82 72, e-mail: cpkdrezdenko@cpkd.pl;  www.cpkd.pl; www.facebook.com/CPK.Drezdenko/

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Centrum Promocji Kultury w Drezdenku mojego wizerunku utrwalonego podczas XII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę”, Drezdenko 2018 w dniu 19 maja br., którego będę uczestnikiem, na stronie www.cpk.pl oraz www.facebook.com/CPK.Drezdenko/. 
 
….........................................                                         ....................................................................................
(miejscowość, data) ………………………………………………(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)
Realizacja: haiNET | CMS by Quick.Cms