Masz pytanie?

X POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2019 - REGULAMIN

Konkursy i przeglądy  » X POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2019 - REGULAMIN

REGULAMIN


Organizator
Centrum Promocji Kultury w Drezdenku

Cele konkursu:
- stworzenie możliwości udziału dzieci i młodzieży uzdolnionej w dziedzinie sztuk plastycznych 
  w konfrontacji osiągnięć rówieśniczych
- rozwijanie wrażliwości estetycznej 
- wymiana doświadczeń i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych 

UCZESTNICY KONKURSU:
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 7 do 21 lat.
Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:
7 - 9 lat, 10 - 12 lat, 13 - 15 lat, 16 - 21 lat.

FORMAT I TECHNIKA WYKONANIA PRAC:
Format prac nie powinien przekraczać 70 x 50 cm.
Technika dowolna.

TERMINY:
Termin nadsyłania prac do 24 maja 2019 r.
Uczestnik przesyła dowolną ilość prac na adres:

Centrum Promocji Kultury
ul. Niepodległości 28
66-530 Drezdenko

Każda praca powinna być opisana na odwrocie, pismem drukowanym oraz posiadać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

NAZWISKO......................................................................
IMIĘ...............................................WIEK.........................
NAZWA: SZKOŁY/INSTYTUCJI:................................................................
ADRES: SZKOŁY/INSTYTUCJI:..................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
E-MAIL SZKOŁY/INSTYTUCJI:....................................................................
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA:..........................................................
TEL...............................................................................................................…

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. 
Podsumowanie i ogłoszenie wyników nastąpi w czerwcu 2019 r. Laureaci zostaną powiadomieni 
o wynikach konkursu telefonicznie i na stronie internetowej: www.cpkd.pl

UWAGI KOŃCOWE:
Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością organizatorów, 
którzy zastrzegają sobie możliwość ich publikowania. 
Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

tel. 95 763 82 72,  fax. 95 763 82 73
e-mail: cpkdrezdenko@cpkd.pl

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
1. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
przez administratora Centrum Promocji Kultury, ul. Niepodległości 28, 66-530 Drezdenko
oraz dodatkowo danych osobowych w postaci:
a) numer telefonu, adres e-mail 
w związku z realizacją konkursu plastycznego
b) wykorzystanie wizerunku utrwalonego przez Organizatora - Centrum Promocji Kultury – 
w celu relacjonowania i promowania konkursu plastycznego
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 3. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu 
i sposobach przetwarzania, przechowywania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
 
Data i czytelny podpis ..............................................................................

Realizacja: haiNET | CMS by Quick.Cms